Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

mondayyoubastard
22:13
mondayyoubastard
22:09
4728 9b6d
mondayyoubastard
22:06
6572 613e
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaagta13 agta13
mondayyoubastard
22:03
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
mondayyoubastard
22:01
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
mondayyoubastard
21:53
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul
mondayyoubastard
21:47
2680 3feb
Reposted frompesy pesy viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

January 01 2018

09:28

March 02 2017

mondayyoubastard
21:46
— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 
— Éric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
mondayyoubastard
21:45
4445 4713
Reposted fromfriends friends viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
mondayyoubastard
21:39
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

June 15 2015

mondayyoubastard
14:36
1326 b6ad
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi
mondayyoubastard
14:36
6035 983c 500
14:35
3542 5494

👌

Reposted fromKiro Kiro viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
mondayyoubastard
14:34
14:34
6112 be00 500
mondayyoubastard
14:34
2729 648f
Reposted fromMuppet Muppet viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

June 01 2015

mondayyoubastard
10:36
9501 3f38
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mondayyoubastard
10:36
9668 435f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mondayyoubastard
10:35
9026 24f1
Reposted fromtooskaa tooskaa viahomczi homczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl